Tydligt samarbete banar väg för lyckad robotisering

      Comments Off on Tydligt samarbete banar väg för lyckad robotiseringRobotisering av produktion i den svenska industrin har pågått i många år. Nu pågår en liknande teknisk revolution inom tjänstesektorn. Administrativa uppgifter tas över av robotar inom alla industrier. Vad kännetecknar ett lyckat införande av robotar inom det administrativa området?

Robotar för hantering av administrativa uppgifter utvecklas mycket snabbt. Den typiska startpunkten vid robotisering är RPA (Robotics Process Automation) som automatiserar manuella repetitiva arbetsuppgifter och speglar det arbete människor utför.

– Fördelen med RPA är att mjukvaran (roboten) läggs på toppen av verksamhetens befintliga system precis som en människa interagerar med systemen. Det fungerar som när en människa interagerar med systemen och kan liknas vid att en ny digital medarbetare tar över arbetsuppgifterna, säger Mikael Lakso vid Accenture Strategy.

De flesta RPA-verktyg är relativt enkla att införa, men det finns fallgropar att se upp med vid införandet av den nya digitala arbetskraften.

– Det är vanligt att verksamheter startar robotisering av sina administrativa arbetsuppgifter utan att ha reflekterat över syftet. Ofta finns en avsaknad av kunskap om hur de nya digitala medarbetarna ska integreras i organisationen samt vilka som ska leda och samarbeta med dem. Därför rekommenderar vi alltid att redan från start etablera en operativmodell som strukturerat säkerställer att organisationen är redo för den nya digital arbetskollegan, säger Mikael Lakso vid Accenture Strategy

Ansvar och kommunikation

För att införandet av de nya digitala medarbetarna ska fungera väl behöver verksamheten ställas om så att personalen förstår och ser nyttan av en kombinerad arbetsstyrka.

– Det är av största vikt att omvandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och att den kommuniceras så att medarbetarna inte ser robotarna som ett hot utan som nya digitala kollegor som kompletterar nuvarande arbetsuppgifter, frigör tid och kan öka flexibiliteten, säger Jonas Andersson vid Accenture Strategy.

Läs mer: Tillväxt genom AI: ”Sverige har en stor potential men vi måste agera nu”

– Vidare är ett tvärfunktionellt samarbete i organisationen en förutsättning för ett lyckat införande. Normalt är det verksamheten som driver införandet av de nya digitala kollegorna, men säkerställande av förståelse för IT, personalfrågor och frågor rörande intern kontroll sker bäst genom representation från hela verksamheten med tanke på alla beröringspunkter.

Svenska företag har kommit långt

Företag i Sverige och övriga Norden har generellt sett kommit långt i införandet av RPA, till skillnad från exempelvis övriga Europa.

Majoriteten av svenska stora bolag har redan påbörjat resan mot automatisering, medan andra befinner sig i en startfas.

Vid en jämförelse av olika branscher utmärker sig framförallt den finansiella sektorn med storbankerna i spetsen. Den har varit öppen för den nya tekniken och har redan kommit långt i sin utveckling. Även inom andra branscher, till exempel inom Consumer Goods, finns ett växande intresse. Ett exempel är Electrolux som samarbetat med Accenture för att införa digitala medarbetare i delar av sin verksamhet.

– Vi började utforska RPA under hösten 2016 i vår Shared Services-organisation. Nu implementerar vi våra första operativa robotar riktade mot administrativa uppgifter i vår finanshantering. Våra första observationer pekar mot att robotarna uppfyller det vi förväntade oss, och de utför den grad av manuellt arbete vi bedömde före starten av införandet. Vi planerar även för kommande automatiseringar, säger Daniel Movell på Electrolux.

De huvudsakliga problem som visat sig vid robotisering kopplas oftast till upplevd otydlighet kring hur de digitala medarbetarna kommer att påverka nuvarande medarbetare. Att det inte funnits full insyn i komplexiteten i IT-uppsättningen eller att införandet påverkar kontrollmekanismer som kräver andra typer av förändringar har även det identifierats som problemområden. Trots fallgropar vid införandet av robotar bedöms närmre 50 procent av dagens administrativa arbete att utföras av robotar inom en kort tidshorisont.

– För att företagen verkligen ska lyckas med införandet av ny digital arbetskraft krävs ett stort engagemang, men även gott samarbete. Erfarenheter från både lyckade och mindre lyckade implementeringar finns redan där ute. Det bästa råd vi kan ge är att ta del av all denna erfarenhet, så går det både betydligt snabbare och ökar möjligheterna för en lyckad implementering, avslutar Mikael Lakso.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Accentures perspektiv på AI och analytics? Missa då inte Accentures session ”AI & Analytics” den 30 Januari 2018 på konferensen ”Robotics & AI”.

Läs mer och anmäl dig härSource link